:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา
     
 คณะทำงาน : กลุ่มครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อสกุล : นางสาวปิยภรณ์ เขียวหวาน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
ชื่อสกุล : นายทองคำ ริทัศน์โส
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : น้ำยืนวิทยา
ชื่อสกุล : นายอมต รบกล้า
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายสนทยา บ้งพรม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
ชื่อสกุล : นางสาวโสรัสจจิ ปทุมทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางสาวเรณู เข็มพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นางสาวกาญจนา คำแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางนราภรณ์ โคลงชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นางสาวลำพึง เปี่ยมสติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : อนุชา ชาติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นันทนา สำเภา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นายพนัส แก่นอาสา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
ชื่อสกุล : นายสนิท บุญพร้อม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : นาจะหลวย
ชื่อสกุล : สุระพจน์ เมฆพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : ครูรัชดา นิลฉวี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : รสจณี สิงหาเวช
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายสิทธิชัย ประเชิญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นิรัญญา กุจะพันธ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : นางวันเพ็ญ วังคะฮาต
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
ชื่อสกุล : นายบรรดล วังศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : นาโพธิ์วิทยา
ชื่อสกุล : นายอัศวิน สิถิระบุตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายพิทักษ์ วรสาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางอังสนา คำประวัติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวมยุรฉัตร ชาวเลย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางนิภาพร บุญชิต
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวรสสุคนธ์ อาจวิชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาววัชรีภรณ์ แก้วแสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวสดสวย พุทธปอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายวันชัย ทำนุ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : สันทนา เจริญเชาว์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : นางอรุณี จันทร์หอม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางรัตนา พรมเพ็ญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : ครูอุบลวรรณ ไท้ทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางพรทิวา ทองปน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : สว่างวีระวงศ์
ชื่อสกุล : นางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : สว่างวีระวงศ์
ชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : วารินชำราบ
ชื่อสกุล : ครูทัศนพร ศรีชลาชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ณัฐกฤตา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ชื่อสกุล : นางสาวคณินณัช กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ศุภวิชญ์ จันสุตะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางจารุณี แก้วศรีทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวปนิดา สุดไชย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายว้ฒนชัย คงยิ่ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางนรียา อู่แก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายกฤษฎา สุดพาห์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวศิริรัตน์ ทองแสน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายนพพร งามเถื่อน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : อ่างศิลา
ชื่อสกุล : นางสาวบุญยา แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ตาลสุมพัฒนา
ชื่อสกุล : ชัยยันต์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นางกฤษณา ชำนินอก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : ครูจินตหรา อ่อนโยน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายธวัชชัย สุดาศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นางสาวพัชรา บุญยง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ตาลสุมพัฒนา
ชื่อสกุล : ทัศนีย์ ผงผ่าน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : ปริศนา สดสร้อย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : สุรพจน์ เมฆพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : นายเกรียงไกร สายป้อง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ชื่อสกุล : นางทิพวรรณ สมตัว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายศักดิ์ศรี เรืองเนตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายมงคล วิลามาส
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นายอาคม ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : อำนาจเจริญวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายนุพล มาลัยพาน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
ชื่อสกุล : จิราภรณ์ ภูทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นายธงไชย พรรัตนโชค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวมนัสดา แสงสิงแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นาวสาวดาริกา ลาสุดตา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ทุ่งศรีอุดม
ชื่อสกุล : นางสาวปิยนาถ สืบเสนาะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นางมลฤดี รัตโน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : ครูจารุณี ทนงจิตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : นายธนันดร ชนะกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ชื่อสกุล : นายไพศาล บุญรวม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นายวราชัย โคตรมงคล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายภูริช หอมหวล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : จักรพันธ์ ประทุมธีป
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นางพิสมัย วงศ์ปัดสา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
ชื่อสกุล : น.ส.วิภาวดี บุดดา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
ชื่อสกุล : ณปภัช บุญสมศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นายทศวิทย์ เส้นเศษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายอนุสรณ์ สุดสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นายศุภชัย รวมกลาง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
ชื่อสกุล : aaaaaaaaaa
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อสกุล : นางสาวครองสุช ทากุ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : ชินวัฒร นามแสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : อำนาจเจริญ
ชื่อสกุล : วีระยุทธ ไตรยมูล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายสุระสิทธิ์ คุดนา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : ครูวรางคณา กาศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
ชื่อสกุล : ภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางกรรณิกา น้อยใย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : น้ำยืนวิทยา
ชื่อสกุล : ครูปิยะวรรณ ผ่าโผน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูคณพศ คณะรูป
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -- วิทยฐานะ --
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูกนกวรรณ บั้งทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นายพงศภัค สายสุด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางนัยนา นุชนิกร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
ชื่อสกุล : นางประภัสสร หวังดี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : นาจะหลวย
ชื่อสกุล : สุรชัย บุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : ครูกิตติยา อาภรศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -- วิทยฐานะ --
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูจันทเกษ โลณจิต
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -- วิทยฐานะ --
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นางณปภัช บัวกิ่ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นางอุบลทิพย์ สิทธิ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : ครูภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นางนภัค สุธรรมวิรัช
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ชื่อสกุล : นางสาวแสงสุรีย์ โภคทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : อำนาจเจริญวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางเบญจวรรณ สาริกา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางอนงค์นาฏ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางภัชชานันท์ สิตะวัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางอัมรา ทุนมาก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายวิชิต แก้วสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายจรัญ พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายวิทธวัช พลอาวุธ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายอนุสรณ์ ยุตวัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายจิรยุทธ จันทร์หอม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูไกรสรณ์ หินนาค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : ครูสุวิทย์ จันทร์ส่อง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางอำพร กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : สหธาตุศึกษา
ชื่อสกุล : นางสาววิชญาพร ภาเรือง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : มัธยมแมด
ชื่อสกุล : ครูสิริพร วงศ์ว่องไว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูอวยชิต สื่อยรรยงศิริ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ นาชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางปาณิสรา รัฐสถาวร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : วารินชำราบ
ชื่อสกุล : นางยุวดี ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นางสาวจงรัก เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวมณีนุช มั่นยืน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาววาสนา สังกะสี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวพัชรา กุดเป่ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวนงค์นิตย์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : โกเมน อรัญเวศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ วรสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : นายสมยศ โฉมเฉลา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาจะหลวย
ชื่อสกุล : สุรชัย บุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : นางวิไล กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ตาลสุมพัฒนา
ชื่อสกุล : นายพรพิชัย ส่งศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นายกำชัย โตสงค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ครูธัญญาภรณ์ สมบัติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : ครูชลิดา มีแสง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : ครูตะวัน ทองสรรค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : ครูจิตรลดา บุญรมย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : นางภัทรนัน ประชุมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : เชียงแก้ววิทยาคม
ชื่อสกุล : นางยุภา นิยมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางวาสนา สังกะสี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวเกศินี วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวปิยนุช กุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ทุ่งศรีอุดม
ชื่อสกุล : นางสาวปรานี นารีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นางสาวนิพัทธา เอื้อวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : น้ำยืนวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวณัฏฐณิชา หนันทิสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นายพิเชษฐ์ มานาม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาวยุพาพร พื้นผา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาววรณัน ดาเหลา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาวชนาภัทร ขาวสะอาด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นายสกุลศักดิ์ วงศ์คำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : วริญญา ไชยโยธา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : คุณครูลินดา กิจไพบูลย์ชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นายขันธ์ชัย พลแสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
ชื่อสกุล : สุดารัตน์ ชูคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางเปรมวดี ขจัดมลทิน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อสกุล : นางมงคล สตัญตั้งใจ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางขวัญแก้ว ครองยุทธ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางสาวอันน์ธิชา พิมพ์สอน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นายธนันดร ใกล้ฝน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวจารุวรรณ ยืนสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางโสภิตรา บุญโสภา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : อำนาจเจริญ
ชื่อสกุล : ครูกชกร สาระราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นางนวนิตย์ เชาวนะกิจ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
ชื่อสกุล : ณิชาวรินทร์ ลาหาญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : ปิยฎายิน ศรีเนตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นางสุกัญญา สังฆมโนเวศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ศรีปทุมพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ครูดรุณี เรืองหงษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูพากเพียร กัลยา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูมะลิวัลย์ พรมเพชร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูวรรณศรี อุทธา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูชิดชนก ไชยขาว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นางรัตนาพร พากเพียร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : สหธาตุศึกษา
ชื่อสกุล : นางสาวฐิติกานต์ กลมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสมใจ ขันตี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวผกากรอง มัฐผา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายถาวร ทองยา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางดวงวิมล แก้วสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวมยุรี บุญฉวี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : ครูสาริณี ใยทอน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางปราณปรียา คนฉลาด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวสิริพร หาญชนะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ดงสว่างวิทยา
ชื่อสกุล : นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวนารีรัตน์ แก้วประชุม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวกวิญตรา กาลปลูก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวนิตยา โสดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายโอภาษ ถามะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวกวิญตรา กาลปลูก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางวลัยพร ตีเมืองสอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวลำดวน บุญไชย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาจะหลวย
ชื่อสกุล : ภานะเรศ บุตรดีขันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ชื่อสกุล : ครูกมลรส มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : นงนุช แหวนวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : ประสาร บุญเฉลียว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : นางกุลฑรีย์ พลสีหา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ตาลสุมพัฒนา
ชื่อสกุล : นางณัฐชยา เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ว่าที่ ร.ท.ธัชชัย ธนูทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นายวินิจ แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : นางยุวดี หาดี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ตาลสุมพัฒนา
ชื่อสกุล : นายนราธิป โสรเนตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน :
ชื่อสกุล : นายนราธิป โสรเนตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางณัฏฐกัญญา มักผล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ทุ่งศรีอุดม
ชื่อสกุล : นางจันทา ทองน้อย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นางชนัญธิดา ยศม้าว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวสุทธิดา ดวงจำปา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางโชติกา วรัชจารุกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นางกัลยา ทองงอก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นางบังอร เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาวพรสวรรค์ คำบุญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางสาวภัทรวดี อุทธา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นางสราลักษณ์ จันทะรักษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
ชื่อสกุล : ครูปิยะนุช แก้วงาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : นายกุศล แสวงนาม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
ชื่อสกุล : นาง แจ่มใส อภิรักษ์มนตรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูยุพดี นิมิตแสงเทียน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อสกุล : นางสาวพัทนินทร์ แก้วลี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : ครูชูศักดิ์ กาศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
ชื่อสกุล : นางจิระภา สินธุประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : นายธงชัย ปุยฝ้าย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : ครูวิชุดา เอกสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูนงคราญ แสงสุกวาว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูอัญชลี อุทธา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นางจุฑามาศ ศริพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : จารุวรรณ บุตรเคน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : ครูพรรณวดี เจริญศิริ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูนิภาพร อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูสิริรัตน์ เงินหมื่น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูจิตตรา มุทา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูกนกวรรณ ทับทิมใส
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูจักรี ต้นงอ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูประครอง ไวยพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นายเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : คึมใหญ่วิทยา
ชื่อสกุล : นางบุสดี พลอาวุธ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางจิรา วรสาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวกฤษณา วรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางนิตยาพร ศิริสุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางชนิดา พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวมณฑิวา ไม่แพ้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : Mr.Alistair Breeze
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางพิศมัย ชายทวีป
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ อ่างแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางวิไล ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูอัมพร พละบุตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นางสาววรรณพร ศรีภาค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางรุ่งธิวา สายเพชร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : วารินชำราบ
ชื่อสกุล : นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : นาส่วงวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณธนสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวธิดาพร ทรายคำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวชยุตรา สามิลา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางณฐพร กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวขวัญข้าว สมศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสุภัทรา ไชยสัตย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางเขมทอง จรรยาเลิศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางดวงนพร ทองเถาว์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายไชยา นาคสุด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายพงษศร ลักษณะฉาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : สัมภาษณ์ สิมเสมอ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสกุล : นายไมตรี สมชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นางแว่นแก้ว ผิวขำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางแว่นแก้ว ผิวขำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน :
ชื่อสกุล : นางทิพาพร ทองแสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ครูธันยพัฒน์ ยศราวาส
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : Mr.James Flear
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : ครูอะแมนด้า
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : เบญจมาศ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวกนกวรรณ เหล่าจำปา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ทุ่งศรีอุดม
ชื่อสกุล : นางเอื้อมพร ชาริชา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายรัชพล ภักดีไทย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางนิภาพร เป็นมงคล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : ครูกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : นายวิทชัย แจ่มจุ้ย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวนาถอนงค์ พรมภา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาวรัตนาพร สอนแสง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : มินตรา ผาสุข
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นางภารุจีร์ ทองป้อง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อสกุล : นางปรียานุช ใต้โพธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : วารินชำราบ
ชื่อสกุล : นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางปณิตา ทางทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ครูแก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสุชาวดี ลาวิลาศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : อำนาจเจริญ
ชื่อสกุล : ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูสุจิตรา สารรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นายอนุศาสน์ ปัญญาดี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
ชื่อสกุล : นายวีรพันธ์ ดาษดา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายนพวิทย์ เทียมทัศน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางดาวเรือง ส่องแสง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางวัชรี ดาษดา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายเพ็ง ศุภเสถียร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางอมลรชา ทองงอก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายอุทัย อุดมชรา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางพรพิมล นามศิริ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูพริ้มเพรา กันยาสาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นายพิชัย ขำตา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญพิเศษ
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายทศพล ศรีนวล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวธัญญาภรณ์ คงเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวหทัยภัทร สังขวรรณ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายธวัช เพชรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวแจ่มละมัย โจระสา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายทศพล สังขวัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางนฤมล สุวรรณกุฏ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายธนากร ไตรษร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายอรรศจรรย์ เหล่ามา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ว่าที่เอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายทศพล สังขวัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ครูหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นารีนุกูล
ชื่อสกุล : นางชวัลกร วัชรภูมิ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : อ่างศิลา
ชื่อสกุล : อภิสิทธิ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางอรัญญา หรุจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ตาลสุมพัฒนา
ชื่อสกุล : นายวันชัย หินผา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวสุภาวดี บุสดี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ทุ่งศรีอุดม
ชื่อสกุล : นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวอรจิรา ไชยสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : น้ำยืนวิทยา
ชื่อสกุล : นายไชยศรี ขุมคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : น้ำยืนวิทยา
ชื่อสกุล : เฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เชียงแก้ววิทยาคม
ชื่อสกุล : นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นายปราการ จรัณยานนท์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โขงเจียมวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางจินตนา รูปใส
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นายฉลาด ธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : เพียงคำ สิมกันยา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
ชื่อสกุล : นายวรัญชัย บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เดชอุดม
ชื่อสกุล : นางมาลัย อาจหาญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
ชื่อสกุล : นางวัลลภา จิตถวิล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : วารินชำราบ
ชื่อสกุล : ครูจรินทร์ทิพย์ ทองสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : ครูชาตรี เจริญศิริ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นายอวยชัย โจระสา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายรพีภัทร ปาระเคน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายศิริพงษ์ พรรณเจริญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางนุชจรี ใจเกิ้อ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายกฤษิกร แฝงเพ็ชร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายอุทัย พุทธรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายวุฒินันท์ พะสียา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นายศิริเทพ จำเริญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายภิญโญ ทองไข
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายคูณ ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายธวัชชัย มุขสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
ชื่อสกุล : นายธวัชชัย สายใจ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : ครูอุบลวรรณ บัวขาว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
ชื่อสกุล : นายภาณุวัฒน์ ทะไกรราช
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เสนางคนิคม
ชื่อสกุล : นายส่งเสริม มณีใสย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางพิสมัย ปุรินันต์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อสกุล : นายเฉลิมพล สายเคน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูไพรณี ค่ำคูณ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
ชื่อสกุล : นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายทรงพล สายแวว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายกิตติภูมิ เขียวขำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายไมตรี เหง้าเกษ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายจีระศักดิ์ คุณะโคตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูปราโมทย์ ทุมนัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางพัชริดา สุวรรณกูฎ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นายทัศนัย มณีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายรณฤทธิ์ บุดดา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายสนอง ถมหิรัญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นายรักยม รักวงศ์ปรีดี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เอือดใหญ่พิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวรัตดา เจริญสุข
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวณัฐพร พุทธขันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายสันติ มุสิกา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายเดชา เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายสุรชาติ เยาวศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : อ่างศิลา
ชื่อสกุล : นายอรรถพล จารุแพทย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โนนกุงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางรัติกร คงนิล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นายเกริกชัย ทองมนต์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายเกริกชัย ทองมนต์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวแพรระวี บุญรำไพ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางสาวนิภากร สุดอุ่น
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายธีระวัฒน์ สืบเสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสกุล : นายสุรินทร์ มูลทา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อสกุล : นางมะยุรี สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางจีรวรรณ คำประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
ชื่อสกุล : จันทิมา ทองใบ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : เชียงแก้ววิทยาคม
ชื่อสกุล : นายสรศักดิ์ สารีอาจ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสุวรรณ หอมเมือง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางพวงเพชร ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาวนิดา เชื้อประทุม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นางสาววิไลลักษ์ ดอนดู่สถิตย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายกิตติชัย อรจุล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสกุล : นายชนก พุ่มศฤงฆาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสุกานดา โคระรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางนันทวัน พุ่มศฤงฆาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสกุล : ครูมณีรัตน์ สายราช
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางสาวสรัญญา ปาวรีย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมแมด
ชื่อสกุล : นายอนุสรณ์ ฤกษ์บางพลัด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางนันทพร ร่วมสุข
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายสุระชัย ชอบเสียง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : วารินชำราบ
ชื่อสกุล : นางพิมพ์ภัทร ภาโยธี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางปราณี เพชรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ นางาม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โนนกุงวิทยาคม
ชื่อสกุล : นายสมประสงค์ สีสัญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นางลัดดาวัลย์ ปามุทา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายแสงทอง เหล่าสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสกุล : นายแสงชัย สมงาม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางสาวนุจรินทร์ พะวัง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : ฉัตรยา ป้องสิงห์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ชื่อสกุล : นางนภาพร บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสกุล : นางจิระประภา กนกวันชัยกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสกุล : นางวาสนา เกษียร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสกุล : นางกาญจนา สีลาไหม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ชื่อสกุล : นาง สมสิริ บุตราช
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
กลุ่มเจ้าหน้าที่ ICT ของโรงเรียน
ชื่อสกุล : aaaaaaaaaaaaaaaaaa
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : aaaaaaaaaaa
Email : aaaaaaaaaaaaaaa
เบอร์โทร : aaaaaaaa
ID Line : aaaaaaaaaa
Facebook : aaaaaaaaaaaa
ชื่อสกุล : นายกิตติชัย อรจุล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
Email : tsackkp@gmail.com
เบอร์โทร : 0867207540
ID Line : tsackkp
Facebook : นายกิตติชัย อรจุล
ชื่อสกุล : นายวิทธวัช พลอาวุธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
Email : yoddoypp@hotmail.com
เบอร์โทร : 0953013454
ID Line : kruyoddoy
Facebook : https://www.facebook.com/yoddoypp
ชื่อสกุล : นายแสงชัย สมงาม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : วรยุทธ จันทร์กอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
Email : worrayut.computer@gmail.com
เบอร์โทร : 091-8288434
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นางปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม
Email : panyapon_2525@hotmail.com
เบอร์โทร : 0884699119
ID Line : nok2525
Facebook : https://www.facebook.com/NokandRock?fref=ts
ชื่อสกุล : นายราวี รอบโลก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : ดงสว่างวิทยา
Email : rawee@dongsawang.ac.th
เบอร์โทร : 0917575768
ID Line : a7575768
Facebook : -
ชื่อสกุล : นายชนก พุ่มศฤงฆาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
Email : chanok@donmoddaeng.ac.th
เบอร์โทร : 0879624723
ID Line : ไม่มี
Facebook : Chanok Pumsaringkarn
ชื่อสกุล : นายเฉลิมพล เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : ตาลสุมพัฒนา
Email : hs3nqe@gmail.com
เบอร์โทร : 0819676066
ID Line : hs3nqe
Facebook : เฉลิม อยู่ตาลสุม
ชื่อสกุล : นายไพวัลย์ ปาคำทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ทุ่งศรีอุดม
Email : wanstudio2009@gmail.com
เบอร์โทร : 0874396358
ID Line : wanstudio
Facebook : https://www.facebook.com/wanstudiomusic
ชื่อสกุล : นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ทุ่งศรีอุดม
Email : hs3bke@gmail.com
เบอร์โทร : 0819771035
ID Line : 0819771035
Facebook : ขุนพัฒน์ แสนทวีสุข
ชื่อสกุล : ขวัญเรือน พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
Email : admin@ttyw.ac.th
เบอร์โทร : 0899481818
ID Line : Itim..&@฿..poon poon
Facebook : ...
ชื่อสกุล : ปชุนารัตน์ จันทร์เขียว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
Email : pachunarat@ttyw.ac.th
เบอร์โทร : 0804650539
ID Line : ..
Facebook : Pachunarat Chankeaw
ชื่อสกุล : ประสิทธิ์ สายลุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
Email : pasit@ttyw.ac.th
เบอร์โทร : 0895848283
ID Line : ...
Facebook : ประสิทธิ์ สายลุน
ชื่อสกุล : นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โรงเรียน : นาจะหลวย
Email : kruchay@nl.ac.th
เบอร์โทร : 0899496686
ID Line : phanuwat.k
Facebook : http://www.facebook.com/phanuwat kanitaphiluck
ชื่อสกุล : นายเด่นชัย ไวยวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : นาจะหลวย
Email : admin@nl.ac.th
เบอร์โทร : 0954564729
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : นารีนุกูล
Email : krutop@narinukun.ac.th
เบอร์โทร : 0862603777
ID Line : krutopnari
Facebook : https://www.facebook.com/fckrutop
ชื่อสกุล : ชยุต พรมวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : นาส่วงวิทยา
Email : olecomsci@ns-wit.ac.th
เบอร์โทร : 0810710955
ID Line : kolecomsci
Facebook : facebook.com/olecomsci
ชื่อสกุล : นิธิกร ประสาทศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โรงเรียน : นาส่วงวิทยา
Email : nithikorn@ns-wit.ac.th
เบอร์โทร : -
ID Line : -
Facebook : kunoii evolution
ชื่อสกุล : นายวลงกรณ์ จันดาษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
Email : walongkon@nayiasuksa.ac.th
เบอร์โทร : 0988312719
ID Line :
Facebook : steedhenry
ชื่อสกุล : นางสาวอรนัน หินอ่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : นาเวียงจุลดิศวิทยา
Email : nangja_200@hotmail.com
เบอร์โทร : 0844983235
ID Line : nangja
Facebook : nangja_200@hotmail.com
ชื่อสกุล : นายบรรดล วังศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : นาโพธิ์วิทยา
Email : bdws2515@gmail.com
เบอร์โทร : 0903597411
ID Line : bdws2515
Facebook : ครูบรรดล
ชื่อสกุล : นายเกรียงกวินท์ ชูรา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โรงเรียน : น้ำยืนวิทยา
Email : gongkuba@gmail.com
เบอร์โทร : 080-1618543
ID Line : gongkuba
Facebook : gong_14487@hotmail.com
ชื่อสกุล : นายณัฐวุฒิ จิตรปัญญา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : น้ำยืนวิทยา
Email : nuthawut26@gmail.com
เบอร์โทร : 0955650591
ID Line : neung26nw
Facebook : https://www.facebook.com/nuthawut
ชื่อสกุล : สังคม กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
Email : krucombuntharik@gmail.com
เบอร์โทร : 0896807908
ID Line :
Facebook : https://www.facebook.com/krucomboontrik
ชื่อสกุล : นายสิริชัย ปรีเปรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
Email : pree_1958@hotmail.com
เบอร์โทร : 0899493916
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : วริณศิญา พงษ์เกษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : สังวาลย์ สิมมะลี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : จิเรศ ปัญญามูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : เจษฎา ศิริโภค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นงลักษณ์ อุปสุข
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โรงเรียน : ปทุมราชวงศา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : พนาศึกษา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายอาคม เนืองเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : พนาศึกษา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นางสาวอารีรัตน์ ธานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : พนาศึกษา
Email : areeratthanee@gmail.com
เบอร์โทร : 0804636556
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นางสาวนภา คำมุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : พนาศึกษา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายไตรเทพ หลานท้าว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : พนาศึกษา
Email : tritep@phana.ac.th
เบอร์โทร : 045463510
ID Line : ***
Facebook : ***
ชื่อสกุล : นายบรรลือ เทียมทัศน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : พนาศึกษา
Email : -
เบอร์โทร : -
ID Line : -
Facebook : -
ชื่อสกุล : นายปิยะณัฐ สุภาษร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
Email : tatumit49@gmail.com
เบอร์โทร : 0843594197
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : สิรภพ ราชตี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
Email : gta-920@hotmail.com
เบอร์โทร : 084-8309401
ID Line : bollsirapop
Facebook : http://www.facebook.com/boll sirapop"pop
ชื่อสกุล : นางสาวสรัญญา ปาวรีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : มัธยมแมด
Email : saranya028@gmail.com
เบอร์โทร : 0848347447
ID Line : mada.com
Facebook : facebook.com/parwaree
ชื่อสกุล : อนุรัฐ วามะลุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
Email : anurat@amphawanwit.ac.th
เบอร์โทร : 0860983546
ID Line : a_wamaloon
Facebook : http://www.facebook.com/Anurat Wamaloon
ชื่อสกุล : ธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
Email : thanit@amphawanwit.ac.th
เบอร์โทร : 0895797355
ID Line :
Facebook : ธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์
ชื่อสกุล : อนัญญา อ่อนมิ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
Email : anunya@amphawanwit.ac.th
เบอร์โทร : 0883534301
ID Line : a_pasukmoon
Facebook : อนัญญา อ่อนมิ่ง
ชื่อสกุล : สิริพรรณ วรจิตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
Email : siripun@amphawanwit.ac.th
เบอร์โทร : 0831299185
ID Line : Id 0831299185
Facebook : ทาน ตะวัน
ชื่อสกุล : นายประธาน วสวานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายอภิสิทธิ์ ประชุมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
Email : apisit@lukhamhan.ac.th
เบอร์โทร : 0933638795
ID Line : 0933638795
Facebook : https://www.facebook.com/apisitlukhamahan
ชื่อสกุล : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
Email : narongwit@lukhamhan.ac.th
เบอร์โทร : 086-8645491
ID Line : mr.teesing
Facebook : http://www.facebook.com/mr.teesing
ชื่อสกุล : นางนภาพร บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
Email : kroobee@hotmail.com
เบอร์โทร : 0819771481
ID Line : kroobee
Facebook : นภาพร บัวทอง
ชื่อสกุล : นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
Email :
เบอร์โทร : 045272337
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นางมะยุรี สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นางสาวเยาวเรศ ภูหมั่นเพียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายพิเชษฐ์ มานาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม
Email : pichat@lueamnat.ac.th
เบอร์โทร : 045272337
ID Line : -
Facebook : -
ชื่อสกุล : นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : วารินชำราบ
Email : -
เบอร์โทร : 089-5791454
ID Line : -
Facebook : -
ชื่อสกุล : นายสุระชัย ชอบเสียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : วารินชำราบ
Email : -
เบอร์โทร : 083-7944425
ID Line : -
Facebook : -
ชื่อสกุล : นายรัฐกิจ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : วารินชำราบ
Email : -
เบอร์โทร : 080-3355985
ID Line : -
Facebook : -
ชื่อสกุล : นายฉัตยา สารีวัลย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : วารินชำราบ
Email : june0007@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 089-6956678
ID Line : 5302773
Facebook : Bom Be OK
ชื่อสกุล : นางสุภัตรา ปริสุทธิกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นางสาวนาตยา ยวนยี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
Email : natayavp@gmail.com
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายวัชรชัย นาสารีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายณัฎฐภัทร์ สุโคตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ศรีปทุมพิทยาคาร
Email : nattapat@sripatum.ac.th
เบอร์โทร : 0837466462
ID Line :
Facebook : https://www.facebook.com/nap.iac
ชื่อสกุล : นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ศรีปทุมพิทยาคาร
Email : chano@sripatum.ac.th
เบอร์โทร : 0990706442
ID Line :
Facebook : https://www.facebook.com/chatyanippich
ชื่อสกุล : นายวุฒิชัย เหล่าสียง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ศรีปทุมพิทยาคาร
Email : wutichai@sripatum.ac.th
เบอร์โทร : 0816452936
ID Line :
Facebook : https://www.facebook.com/puy.wutichai
ชื่อสกุล : นายศุภกฤต จันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
Email : wayu@simuang.ac.th
เบอร์โทร : 089-2868957
ID Line : Wayua
Facebook : https://www.facebook.com/suphakrit.chantra
ชื่อสกุล : นายสัญธิชัย สาระคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
Email : santi-chai@simuang.ac.th
เบอร์โทร : 0933238713
ID Line : Kho-nan
Facebook : Koh-nan Sarakam
ชื่อสกุล : นายปิยะณัติ เหล็กกล้า
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
Email : piyanat_dmedia@hotmail.com
เบอร์โทร : 0904077749
ID Line :
Facebook : นัท ดีมีเดียอุบลราชธานี
ชื่อสกุล : hhbhh
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
Email : ali_ghgnh@hotmail.com
เบอร์โทร : jbvhbhbhb
ID Line : hhhg
Facebook : gvgvgghbh
ชื่อสกุล : (gt(t
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
Email : ali_ghgnh@hotmail.com
เบอร์โทร : ((t(
ID Line : (t(t
Facebook : t(t(
ชื่อสกุล : vdskvsd
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร
Email : vsdmv@mvf.com
เบอร์โทร : dcndl
ID Line : mkldmcfa
Facebook : vsklvmskv
ชื่อสกุล : นายจักรี บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : สหธาตุศึกษา
Email : admin@sahathat.ac.th
เบอร์โทร : 0857662736
ID Line : ictsahathat
Facebook : https://www.facebook.com/ictsahathat.suksa
ชื่อสกุล : นางจีรวรรณ คำประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
Email : kroojeerawan@samrongwit.ac.th
เบอร์โทร : 082-3765275
ID Line :
Facebook : Jeerawan Khamprasert
ชื่อสกุล : นายรังสรรค์ เวชพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
Email : kru.rangsanwet@samrongwit.ac.th
เบอร์โทร : 084-6077040
ID Line :
Facebook : rangsan wetchaphan
ชื่อสกุล : นายเฉลิมพล สายหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
Email : onggsite2012@samrongwit.ac.th
เบอร์โทร : 083-3761048
ID Line :
Facebook : เฉลิมพล อยู่สำโรง
ชื่อสกุล : นายอัฐพล ดำริห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โรงเรียน : สำโรงวิทยาคาร
Email : krusocial100@samrongwit.ac.th
เบอร์โทร : 085-6482876
ID Line :
Facebook : Atthaphon Dumri
ชื่อสกุล : นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
Email : apivat@hoksib.ac.th
เบอร์โทร : 0899464558
ID Line : dang60
Facebook :
ชื่อสกุล : นายบุญธรรม ศรีบัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
Email :
เบอร์โทร :
ID Line :
Facebook :
ชื่อสกุล : นายฉัตรยา ป้องสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
Email : chattraya2527@gmail.com
เบอร์โทร : 0815926384
ID Line : napon2527
Facebook : https://www.facebook.com/suay.yo
ชื่อสกุล : นายปรีชา กัลยางาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
Email : chattraya2527@gmail.com
เบอร์โทร : 0859297696
ID Line : idline
Facebook : facebook
ชื่อสกุล : นายวิชิตพงษ์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โรงเรียน : หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
Email : chattraya2527@gmail.com
เบอร์โทร : 0914701497
ID Line : id
Facebook : facebook
ชื่อสกุล : พูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
Email : phulpraserth@gmail.com
เบอร์โทร : 0853052780
ID Line : 0853052780
Facebook : phulpraserth
ชื่อสกุล : นายสนธยา นำภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
Email : xx@gmail.com
เบอร์โทร : 045469506
ID Line : krusonthaya
Facebook : krusonthaya
ชื่อสกุล : นายสุทธิพล แสงบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
Email : papaman80@gmail.com
เบอร์โทร : 045469506
ID Line : papaman80@gmail.com
Facebook : papaman80@gmail.com
ชื่อสกุล : นายสุรเดช นิลนามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : อำนาจเจริญพิทยาคม
Email : suradach1966@gmail.com
เบอร์โทร : 0818795357
ID Line : suradach1966
Facebook : Suradach Nilnama
ชื่อสกุล : นายสุรเดช นิลนามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : อำนาจเจริญพิทยาคม
Email : suradach1966@gmail.com
เบอร์โทร : 0818795357
ID Line : suradach1966
Facebook : Suradach Nilnama
ชื่อสกุล : นายสุรเดช นิลนามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โรงเรียน : อำนาจเจริญพิทยาคม
Email : suradach1966@gmail.com
เบอร์โทร : 0818795357