:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ห้องเรียนคุณภาพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฏไซต์และกฏไคไซน์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
1/2558
นายวิทธวัช พลอาวุธ
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 175 )
เคมี เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูอุบลวรรณ ไท้ทอง
มัธยมตระการพืชผล
( 242 )
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์
โนนกุงวิทยาคม
( 125 )
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
จันทิมา ทองใบ
เชียงแก้ววิทยาคม
( 67 )
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (ตอนที่2) เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 175 )
600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูยุพดี นิมิตแสงเทียน 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูยุพดี นิมิตแสงเทียน ภาษาไทย
1/2559
ครูยุพดี นิมิตแสงเทียน
ปทุมพิทยาคม
( 2 )
เรื่องความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาววาสนา สังกะสี
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 98 )
ติว O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ติว O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายอนุสรณ์ สุดสุข
เดชอุดม
( 16 )
ค่าความจริงของประโยค คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
1/2558
นางสาวปิยภรณ์ เขียวหวาน
หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
( 193 )
การสร้างชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นางปราณี เพชรพันธ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 87 )
to be going to ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูชูศักดิ์ กาศักดิ์
ม่วงสามสิบอัมพวัน
( 419 )
ระบบเศรษฐกิจ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศ
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 301 )
Story Telling ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 73 )
การอ่านสื่อประเภทต่างๆ ภาษาไทย ภาษาไทย
2/2558
นางสาวนิตยา โสดา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 100 )
การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ภาษาไทย ภาษาไทย
2/2558
นางณัฏฐกัญญา มักผล
ทุ่งศรีอุดม
( 86 )
  จำนวนทั้งหมด : 599 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::