:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ภาษาต่างประเทศ

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
to be going to ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูชูศักดิ์ กาศักดิ์
ม่วงสามสิบอัมพวัน
( 438 )
การซื้อขายสินค้า ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นายธงชัย ปุยฝ้าย
วิจิตราพิทยา
( 268 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 001 อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 182 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 002 อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 286 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 003 อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 193 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 004 ภาษาอังกฤษ(อ33101) ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 226 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 005 ภาษาอังกฤษ(อ33101) ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 193 )
คำกล่าวทักทายและคำกล่าวลา ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูอัญชลี อุทธา
พนาศึกษา
( 336 )
Simple Present Tense ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจุฑามาศ ศริพันธ์
นารีนุกูล
( 364 )
การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
จารุวรรณ บุตรเคน
ปทุมราชวงศา
( 189 )
Directions ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 277 )
PastTense(ม.6) อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 204 )
เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิระภา สินธุประสิทธิ์
วิจิตราพิทยา
( 206 )
ภาษาอังกฤษ ม.6 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูสิริรัตน์ เงินหมื่น
พนาศึกษา
( 227 )
What do you want to be ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูนิภาพร อ่อนหวาน
พนาศึกษา
( 196 )
บทสนทนา ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูพรรณวดี เจริญศิริ
พนาศึกษา
( 186 )
บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูจักรี ต้นงอ
พนาศึกษา
( 221 )
Weater ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 206 )
Topic Sentence อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 239 )
Vocabulary Test Section ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นายรัชพล ภักดีไทย
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 192 )
Supporting Sentences ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 203 )
Eucation Eucation ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 164 )
ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 202 )
Relationhip Pronoun ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางสาวพัทนินทร์ แก้วลี
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 227 )
อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูอัมพร พละบุตร
มัธยมตระการพืชผล
( 178 )
โครงสร้าง TENSE ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางสาววรรณพร ศรีภาค์
หัวตะพานวิทยาคม
( 152 )
Adjectives ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางรุ่งธิวา สายเพชร
เขื่องในพิทยาคาร
( 200 )
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 293 )
สระในภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 231 )
การอ่านฉลากยา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 219 )
Describing objects ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 193 )
Agreement of Subject and Verb 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 167 )
Agreement of Subject and Verb 2-1 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 171 )
Agreement of Subject and Verb 2-2 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 156 )
Relative Pronoun 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 174 )
Relative Pronoun 2 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 139 )
ติวภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ Passive Voice ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 148 )
การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก (ตอนที่ 1) ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาต่างประเทศ
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 159 )
การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก (ตอนที่ 2 ) ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาต่างประเทศ
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 148 )
An edible camera ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 188 )
ศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการทำอาหาร ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 80 )
การฟังข้อมูลเกี่ยวกับ-descriptions-and-match-to-the-events ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 146 )
ติวโอเน็ต ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 142 )
Present simple tense ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางแว่นแก้ว ผิวขำ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 128 )
Translation : what are you going to do ? ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสุภัทรา ไชยสัตย์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 95 )
Channel Tunner ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 135 )
บทสนทนาและอาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวขวัญข้าว สมศรี
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 105 )
พี่น้อง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 146 )
คำศัพท์และคำทักทายเบื่้องต้น ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวธิดาพร ทรายคำ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 99 )
Present simple tense ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางทิพาพร ทองแสน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 133 )
present simple tense ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณธนสุทธิ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 132 )
เวลา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 112 )
Free Time Activities and Chores ภาษาอักฤษ พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางเขมทอง จรรยาเลิศ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 214 )
การบอกเวลาภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูธันยพัฒน์ ยศราวาส
นารีนุกูล
( 172 )
New Language ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
Mr.James Flear
นารีนุกูล
( 145 )
What is your name? ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
ครูอะแมนด้า
ปทุมพิทยาคม
( 104 )
การขายสินค้า ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 82 )
ติวโอเน็ต ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายไมตรี สมชัย
เอือดใหญ่พิทยา
( 73 )
ติว O-net ม.6 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
เบญจมาศ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 110 )
Story Telling ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 85 )
วันหยุดสุดสัปดาห์ ภาษาจีน5รหัสวิชาจ30205 ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายธงชัย ปุยฝ้าย
วิจิตราพิทยา
( 188 )
ชั้นปีที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 110 )
อาเซียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญ
สำโรงวิทยาคาร
( 126 )
การหาหัวข้อเรื่องจาก topics ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
นาส่วงวิทยา
( 96 )
djective ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางเอื้อมพร ชาริชา
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 104 )
ติว O Net ภาษาอังกฤษ ม.ุ6 (ตอน1) ภาษาอังกฤษ ม.ุ6 (ตอน1) ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางนิภาพร เป็นมงคล
เดชอุดม
( 137 )
ติว O Net ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน2) ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน2) ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางนิภาพร เป็นมงคล
เดชอุดม
( 93 )
ติว O NET ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน3) ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน3) ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 89 )
Describing Picture : What can you see in the picture? ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 30 )
ภาษาอังกฤษบูรณาการสู่อาเซี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ครูกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์
ปทุมพิทยาคม
( 38 )
ภาษากับอาเซียน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวนาถอนงค์ พรมภา
ลืออำนาจวิทยาคม
( 40 )
Nationalities อ23101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรุณรัตน์ อ่างแก้ว
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 45 )
การเรียกชื่อประเทศ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวรัตนาพร สอนแสง
เสนางคนิคม
( 60 )
Present Tense ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นายวิทชัย แจ่มจุ้ย
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 43 )
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
มัธยมตระการพืชผล
( 63 )
การบอกทิศทาง ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 41 )
ประโยคที่มีกรรมคู่ ภาษาจีน 5 ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นายธงชัย ปุยฝ้าย
วิจิตราพิทยา
( 54 )
สัปดาห์ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 52 )
การทักทาย ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 44 )
สัตว์เลี้ยง ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 45 )
เดือน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 45 )
เสื้อผ้า ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 46 )
การนับเลข ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 46 )
ฤดูกาล ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 50 )
ผัก ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 63 )
อารมณ์ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 52 )
ของใช้ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 61 )
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
มัธยมตระการพืชผล
( 47 )
Learn English through the song ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
มัธยมตระการพืชผล
( 59 )
what do you want to be? ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
เบญจมาศ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 30 )
ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิภาพร เป็นมงคล
เดชอุดม
( 29 )
ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาต่างประเทศ
นางภารุจีร์ ทองป้อง
เขมราฐพิทยาคม
( 24 )
Sentence Completion ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 19 )
Present Continuous ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 16 )
  จำนวนทั้งหมด : 94 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::