:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ภาษาต่างประเทศ

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
to be going to ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูชูศักดิ์ กาศักดิ์
ม่วงสามสิบอัมพวัน
( 453 )
การซื้อขายสินค้า ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นายธงชัย ปุยฝ้าย
วิจิตราพิทยา
( 278 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 001 อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 202 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 002 อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 303 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 003 อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 207 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 004 ภาษาอังกฤษ(อ33101) ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 238 )
Unit2 Critical Reading Surrogate 005 ภาษาอังกฤษ(อ33101) ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 208 )
คำกล่าวทักทายและคำกล่าวลา ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูอัญชลี อุทธา
พนาศึกษา
( 349 )
Simple Present Tense ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจุฑามาศ ศริพันธ์
นารีนุกูล
( 377 )
การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
จารุวรรณ บุตรเคน
ปทุมราชวงศา
( 200 )
Directions ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 290 )
PastTense(ม.6) อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 216 )
เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิระภา สินธุประสิทธิ์
วิจิตราพิทยา
( 220 )
ภาษาอังกฤษ ม.6 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูสิริรัตน์ เงินหมื่น
พนาศึกษา
( 237 )
What do you want to be ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูนิภาพร อ่อนหวาน
พนาศึกษา
( 211 )
บทสนทนา ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูพรรณวดี เจริญศิริ
พนาศึกษา
( 202 )
บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูจักรี ต้นงอ
พนาศึกษา
( 232 )
Weater ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 213 )
Topic Sentence อ33101 ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 250 )
Vocabulary Test Section ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นายรัชพล ภักดีไทย
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 211 )
Supporting Sentences ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูวิชุดา เอกสุข
ปทุมพิทยาคม
( 212 )
Eucation Eucation ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 177 )
ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 210 )
Relationhip Pronoun ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางสาวพัทนินทร์ แก้วลี
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 239 )
อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูอัมพร พละบุตร
มัธยมตระการพืชผล
( 185 )
โครงสร้าง TENSE ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางสาววรรณพร ศรีภาค์
หัวตะพานวิทยาคม
( 165 )
Adjectives ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางรุ่งธิวา สายเพชร
เขื่องในพิทยาคาร
( 213 )
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 309 )
สระในภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
1/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 242 )
การอ่านฉลากยา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 234 )
Describing objects ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 206 )
Agreement of Subject and Verb 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 181 )
Agreement of Subject and Verb 2-1 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 183 )
Agreement of Subject and Verb 2-2 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 162 )
Relative Pronoun 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 186 )
Relative Pronoun 2 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
สัมภาษณ์ สิมเสมอ
เบ็ญจะมะมหาราช
( 147 )
ติวภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ Passive Voice ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 159 )
การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก (ตอนที่ 1) ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาต่างประเทศ
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 172 )
การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก (ตอนที่ 2 ) ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาต่างประเทศ
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 161 )
An edible camera ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 201 )
ศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการทำอาหาร ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 89 )
การฟังข้อมูลเกี่ยวกับ-descriptions-and-match-to-the-events ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางจิติภา ปรัชญานุวัตร
ชานุมานวิทยาคม
( 156 )
ติวโอเน็ต ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 155 )
Present simple tense ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางแว่นแก้ว ผิวขำ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 138 )
Translation : what are you going to do ? ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสุภัทรา ไชยสัตย์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 103 )
Channel Tunner ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 144 )
บทสนทนาและอาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวขวัญข้าว สมศรี
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 117 )
พี่น้อง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 157 )
คำศัพท์และคำทักทายเบื่้องต้น ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวธิดาพร ทรายคำ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 106 )
Present simple tense ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางทิพาพร ทองแสน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 146 )
present simple tense ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณธนสุทธิ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 142 )
เวลา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 123 )
Free Time Activities and Chores ภาษาอักฤษ พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางเขมทอง จรรยาเลิศ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 224 )
การบอกเวลาภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2558
ครูธันยพัฒน์ ยศราวาส
นารีนุกูล
( 182 )
New Language ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
Mr.James Flear
นารีนุกูล
( 158 )
What is your name? ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
ครูอะแมนด้า
ปทุมพิทยาคม
( 108 )
การขายสินค้า ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 90 )
ติวโอเน็ต ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายไมตรี สมชัย
เอือดใหญ่พิทยา
( 80 )
ติว O-net ม.6 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
เบญจมาศ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 121 )
Story Telling ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 95 )
วันหยุดสุดสัปดาห์ ภาษาจีน5รหัสวิชาจ30205 ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายธงชัย ปุยฝ้าย
วิจิตราพิทยา
( 204 )
ชั้นปีที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นายพงษกร ลักษณะฉาย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 121 )
อาเซียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญ
สำโรงวิทยาคาร
( 136 )
การหาหัวข้อเรื่องจาก topics ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
นาส่วงวิทยา
( 107 )
djective ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางเอื้อมพร ชาริชา
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 116 )
ติว O Net ภาษาอังกฤษ ม.ุ6 (ตอน1) ภาษาอังกฤษ ม.ุ6 (ตอน1) ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางนิภาพร เป็นมงคล
เดชอุดม
( 146 )
ติว O Net ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน2) ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน2) ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางนิภาพร เป็นมงคล
เดชอุดม
( 102 )
ติว O NET ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน3) ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน3) ภาษาต่างประเทศ
2/2558
นางภัชชนก ธนชัยวัฒน์
เดชอุดม
( 98 )
Describing Picture : What can you see in the picture? ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวชยุตรา สามิลา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 38 )
ภาษาอังกฤษบูรณาการสู่อาเซี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ครูกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์
ปทุมพิทยาคม
( 48 )
ภาษากับอาเซียน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวนาถอนงค์ พรมภา
ลืออำนาจวิทยาคม
( 48 )
Nationalities อ23101 ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรุณรัตน์ อ่างแก้ว
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 53 )
การเรียกชื่อประเทศ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวรัตนาพร สอนแสง
เสนางคนิคม
( 72 )
Present Tense ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นายวิทชัย แจ่มจุ้ย
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 53 )
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
มัธยมตระการพืชผล
( 76 )
การบอกทิศทาง ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 51 )
ประโยคที่มีกรรมคู่ ภาษาจีน 5 ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นายธงชัย ปุยฝ้าย
วิจิตราพิทยา
( 65 )
สัปดาห์ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 62 )
การทักทาย ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 55 )
สัตว์เลี้ยง ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 52 )
เดือน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 54 )
เสื้อผ้า ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 55 )
การนับเลข ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
ฐานิตารัตน์ วสุหิรัญพูลลาภ
ปทุมราชวงศา
( 54 )
ฤดูกาล ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 59 )
ผัก ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 72 )
อารมณ์ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 61 )
ของใช้ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
1/2559
มินตรา ผาสุข
ปทุมราชวงศา
( 71 )
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
มัธยมตระการพืชผล
( 54 )
Learn English through the song ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิชาภัทร มาสุวงศ์ชัย
มัธยมตระการพืชผล
( 73 )
what do you want to be? ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
เบญจมาศ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 35 )
ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางนิภาพร เป็นมงคล
เดชอุดม
( 38 )
ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาต่างประเทศ
นางภารุจีร์ ทองป้อง
เขมราฐพิทยาคม
( 38 )
Sentence Completion ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 33 )
Present Continuous ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
1/2559
นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง
เอือดใหญ่พิทยา
( 30 )
  จำนวนทั้งหมด : 94 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::