:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> วิทยาศาสตร์

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
เซลล์กัลวานิค เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นายอมต รบกล้า
ลืออำนาจวิทยาคม
( 358 )
การประยุกต์กฏการอนุรักษ์พลังงานกล(ตอนที่1) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
ลืออำนาจวิทยาคม
( 181 )
การประยุกต์กฏการอนุรักษ์พลังงานกล(ตอนที่2) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
ลืออำนาจวิทยาคม
( 154 )
กรด-เบส เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวเรณู เข็มพันธ์
เสนางคนิคม
( 319 )
แรงและการเคลื่อนที่ ฟิสิกล์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวลำพึง เปี่ยมสติ
เดชอุดม
( 377 )
การสร้างเซลล์กัลวานิก เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 243 )
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์
สำโรงวิทยาคาร
( 224 )
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (ตอนที่2) เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 168 )
งานและกำลัง วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายอมต รบกล้า
ลืออำนาจวิทยาคม
( 240 )
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 160 )
การดุลสมการรีดอกซ์ เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นายสนทยา บ้งพรม
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 211 )
การหายใจ(1) ชีววิทยาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 257 )
การหายใจ(2) ชีววิทยาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 322 )
งาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1/2558
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 216 )
กำลัง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1/2558
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 234 )
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายพันธุศาสตร์ ชีววิทยาม.4-6 วิทยาศาสตร์
1/2558
นันทนา สำเภา
ปทุมราชวงศา
( 248 )
การสังเคราะห์ด้วยแสง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวกาญจนา คำแก้ว
เสนางคนิคม
( 199 )
อีเธอร์ เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นายสนิท บุญพร้อม
หัวตะพานวิทยาคม
( 198 )
โลกและดาราศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
( 219 )
LinearMotion ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายพนัส แก่นอาสา
นารีนุกูล
( 236 )
ค่าคงที่สมดุล ว30223(เคมี3) วิทยาศาสตร์
1/2558
นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุล
นาจะหลวย
( 172 )
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์
สำโรงวิทยาคาร
( 214 )
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า(ตอนที่1) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
สุระพจน์ เมฆพัฒน์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 261 )
การหายใจของมนุษย์(ตอนที่1) ชีววิทยา เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 180 )
การหายใจของมนุษย์(ตอนที่2) ชิววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 170 )
วิทยาศาสตร์ม.3(ตอนที่1) ติว(O-Net)ม.3 วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูรัชดา นิลฉวี
พนาศึกษา
( 318 )
วิทยาศาสตร์ม.3(ตอนที่2) ติว(O-Net)ม.3 วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูรัชดา นิลฉวี
พนาศึกษา
( 559 )
วิทยาศาสตร์(ตอนที่3) ติว(O-Net)ม.3 วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูรัชดา นิลฉวี
พนาศึกษา
( 147 )
NEWTON LAWS OF MOTION ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายพนัส แก่นอาสา
นารีนุกูล
( 213 )
เซลล์ไฟฟ้า เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
รสจณี สิงหาเวช
บุณฑริกวิทยาคาร
( 179 )
หลังของเลอซาเตอลิเอ ว30223(เคมี3) วิทยาศาสตร์
1/2558
นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุล
นาจะหลวย
( 157 )
การขับถ่ายของสัตว์ part1 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 184 )
ยีนและโครโมโซม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ
บุณฑริกวิทยาคาร
( 296 )
การขับถ่ายของสัตว์ part2 ชีววิทยา เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 157 )
การขับถ่ายของเสียของมนุษย์ที่ใช้ไต part1 ชีววิทยา เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 138 )
การขับถ่ายของเสียของมนุษย์ที่ใช้ไต part2 ชีววิทยา เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
พนาศึกษา
( 150 )
การสะท้อนของแสงที่ผิวกระจกโค้ง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1/2558
นายสิทธิชัย ประเชิญ
เสนางคนิคม
( 123 )
ปฏิกริยาเคมี วิชาเคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นิรัญญา กุจะพันธ์
ปทุมพิทยาคม
( 121 )
อาหารที่พบในพืช วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางวันเพ็ญ วังคะฮาต
ม่วงสามสิบอัมพวัน
( 200 )
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางมลฤดี รัตโน
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 208 )
ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวกาญจนา คำแก้ว
เสนางคนิคม
( 159 )
สารละลาย ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 416 )
โมล ตอนที่ 5 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 338 )
โมล ตอนที่ 4 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 275 )
โมล ตอนที่ 3 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 311 )
โมล ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 321 )
โมล ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 325 )
ระบบสืบพันธุ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวโสรัสจจิ ปทุมทอง
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 179 )
การแยกสารการกรองการระเหยแห้งการใช้กรวยแยกสาร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวโสรัสจจิ ปทุมทอง
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 124 )
เคมี เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูอุบลวรรณ ไท้ทอง
มัธยมตระการพืชผล
( 232 )
เลนส์และการเกิดภาพ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1/2558
นายสิทธิชัย ประเชิญ
เสนางคนิคม
( 138 )
สารละลาย ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 291 )
สารละลาย ตอนที่ 3 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 364 )
สารละลาย ตอนที่ 4 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 324 )
สารละลาย ตอนที่ 5 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 369 )
สารละลาย ตอนที่ 6 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 320 )
สารละลาย ตอนที่ 7 เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 336 )
แรงในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1/2558
นายสิทธิชัย ประเชิญ
เสนางคนิคม
( 154 )
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ว30242 วิทยาศาสตร์
1/2558
นายทองคำ ริทัศน์โส
น้ำยืนวิทยา
( 195 )
การแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ว30242 วิทยาศาสตร์
1/2558
นายทองคำ ริทัศน์โส
น้ำยืนวิทยา
( 301 )
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ
เอือดใหญ่พิทยา
( 178 )
การชุบโลหะ เคมี วิทยาศาสตร์
1/2558
นายพงศภัค สายสุด
หัวตะพานวิทยาคม
( 128 )
ทำไมจม ทำไมลอย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์
เขมราฐพิทยาคม
( 134 )
กฎของโอห์มและตัวต้านทาน ฟิสิกส์ 4 วิทยาศาสตร์
1/2558
นางมลฤดี รัตโน
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 161 )
ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า ฟิสิกส์ 4 วิทยาศาสตร์
1/2558
นางมลฤดี รัตโน
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 144 )
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายพนัส แก่นอาสา
นารีนุกูล
( 283 )
เรื่อง การทดสอบสมบัติกรด-เบสในสารละลาย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นางพรทิวา ทองปน
สว่างวีระวงศ์
( 158 )
การแบ่งเซลล์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2558
นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
เขื่องในพิทยาคาร
( 205 )
เรื่องยีนและโครโมโซม ว30244 วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์
สว่างวีระวงศ์
( 221 )
หน่วยเเละการเปลี่ยนหน่วย ฟิสิกส์1(ว30201) วิทยาศาสตร์
1/2558
นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
ลือคำหาญวารินชำราบ
( 178 )
เเรง มวล เเละกฏการเคลื่อนที่ ฟิสิกส์1(ว30201) วิทยาศาสตร์
1/2558
นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
ลือคำหาญวารินชำราบ
( 220 )
ทบทวน/การทำแบบฝึก เคมี 2 วิทยาศาสตร์
1/2558
ครูทัศนพร ศรีชลาชัย
พนาศึกษา
( 114 )
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ Projectile Motion ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายบรรดล วังศรี
นาโพธิ์วิทยา
( 213 )
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายอมต รบกล้า
ลืออำนาจวิทยาคม
( 84 )
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน (ต่อ) วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2558
นายอมต รบกล้า
ลืออำนาจวิทยาคม
( 82 )
สารละลาย ตอนที่ 8 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 346 )
สารละลาย ตอนที่ 9 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 320 )
สารละลาย ตอนที่ 10 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 274 )
สารละลาย ตอนที่ 11 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 272 )
มวลโมเลกุล ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 283 )
มวลโมเลกุล ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 270 )
มวลอะตอม ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 322 )
มวลอะตอม ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 368 )
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 444 )
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 315 )
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 3 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 278 )
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 4 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 274 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่1 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 315 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่2 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 316 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่3 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 327 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่4 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 326 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 5 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 367 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 6 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 343 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 7 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 274 )
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 8 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 267 )
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2558
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 168 )
เลขนัยสำคัญ(significant figures) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นายนพพร งามเถื่อน
อ่างศิลา
( 228 )
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2/2558
ชัยยันต์ จันทร์ทอง
ปทุมราชวงศา
( 160 )
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ เคมี วิทยาศาสตร์
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 150 )
อาณาจักรสัตว์ เรื่องอาณาจักรสัตว์ วิทยาศาสตร์
2/2558
ครูจินตหรา อ่อนโยน
ชานุมานวิทยาคม
( 188 )
หมู่ฟังก์ชัน (ตอนที่ 2) เคมี ม.ุ6 วิทยาศาสตร์
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 151 )
การรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์ ชีววิทยา 2 วิทยาศาสตร์
1/2558
นางกฤษณา ชำนินอก
วิจิตราพิทยา
( 118 )
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2/2558
นายธวัชชัย สุดาศักดิ์
ปทุมราชวงศา
( 111 )
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี เคมี วิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรา บุญยง
ตาลสุมพัฒนา
( 180 )
การทดสอบเพื่อหาจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ทัศนีย์ ผงผ่าน
เบ็ญจะมะมหาราช
( 155 )
การทดสอบเพื่อหาจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ทัศนีย์ ผงผ่าน
เบ็ญจะมะมหาราช
( 145 )
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยา เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 98 )
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 119 )
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 100 )
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 3 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 104 )
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 4 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 104 )
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 119 )
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 122 )
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 150 )
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 เคมี วิทยาศาสตร์
ปริศนา สดสร้อย
เบ็ญจะมะมหาราช
( 135 )
ทฤษฎี กรด-เบส ตอนที่ 1 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 116 )
ทฤษฎี กรด-เบส ตอนที่2 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 144 )
ทฤษฎี กรด-เบส ตอนที่ 3 เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 124 )
ทฤษฎีกรด เบส ของอาร์เรเนียส เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 139 )
ทฤษฎีกรด เบส ลิวอิส เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 132 )
ทฤษฎีกรด เบส เบรินสเตด เลาว์รี เคมี วิทยาศาสตร์
สันทนา เจริญเชาว์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 119 )
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า ตอนที่ 1 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
สุรพจน์ เมฆพัฒน์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 112 )
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า ตอนที่ 2 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
สุรพจน์ เมฆพัฒน์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 151 )
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า ตอนที่ 3 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
สุรพจน์ เมฆพัฒน์
เบ็ญจะมะมหาราช
( 121 )
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ตอนที่ 3) เคมี ม.ุ6 วิทยาศาสตร์
2/2558
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 91 )
phylum_chodata ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2/2558
ครูจินตหรา อ่อนโยน
ชานุมานวิทยาคม
( 221 )
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ เคมี วิทยาศาสตร์
2/2558
นางจารุณี แก้วศรีทอง
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 115 )
เรื่องความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาววาสนา สังกะสี
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 94 )
กฎของโอห์ม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นางนรียา อู่แก้ว
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 155 )
การเขียนเวกเตอร์ของแรง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาวคณินณัช กลิ่นหอม
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 154 )
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 158 )
ระบบย่อยอหารของจุลินทรีย์และสัตว์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2/2558
นางทิพวรรณ สมตัว
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 121 )
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม เคมี วิทยาศาสตร์
2/2558
ศุภวิชญ์ จันสุตะ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 104 )
การแบ่งชั้นบรรยากาศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาวชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 121 )
เรื่อง กฎของสเนลล์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
นายว้ฒนชัย คงยิ่ง
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 125 )
โครงสร้างของดอก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริรัตน์ ทองแสน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 126 )
โครงสร้างของพืชดอก วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 119 )
ความเข้มของเสียง ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นายศักดิ์ศรี เรืองเนตร
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 106 )
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม เคมี2 วิทยาศาสตร์
2/2558
ศุภวิชญ์ จันสุตะ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 97 )
อัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมี วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาวปนิดา สุดไชย
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 117 )
ติวเสริมศักยภาพ O-net ม.3 เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นายมงคล วิลามาส
ลือคำหาญวารินชำราบ
( 91 )
ความสว่างและการมองเห็น ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นายอาคม ไชยสิทธิ์
อำนาจเจริญวิทยาคม
( 117 )
กฎของโอห์ม วิทยาศาสตร์ (แก้ไข) วิทยาศาสตร์
นางนรียา อู่แก้ว
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 84 )
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ เคมี 3 (แก้ไข) วิทยาศาสตร์
นางจารุณี แก้วศรีทอง
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 98 )
ติว O-Net วิชาชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2/2558
นางกฤษณา ชำนินอก
วิจิตราพิทยา
( 144 )
ความหนาแน่น ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
2/2558
นายกฤษฎา สุดพาห์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 81 )
แก๊ส เคมี วิทยาศาสตร์
2/2558
นางสาวปิยนาถ สืบเสนาะ
เสนางคนิคม
( 96 )
นำเสนอโลกและดาราศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ครูจารุณี ทนงจิตร
ปทุมพิทยาคม
( 44 )
วัฏจักรคัลวิล ชีววิทยา2 วิทยาศาสตร์
1/2559
นายธนันดร ชนะกุล
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
( 283 )
ธาติและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม เคมี วิทยาศาสตร์
1/2559
นิรัญญา กุจะพันธ์
ปทุมพิทยาคม
( 21 )
ฟิสิกส์กับอาเซียน ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
ลืออำนาจวิทยาคม
( 29 )
องค์ประกอบทางเคมีของ DNA ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
1/2559
นางอรุณี จันทร์หอม
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 31 )
Electrical Circuit ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายไพศาล บุญรวม
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 26 )
อุตสาหกรรมแร่ ว33224 เคมี 4 วิทยาศาสตร์
1/2559
นายวราชัย โคตรมงคล
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 29 )
สารชีวโมเลกุล เคมี วิทยาศาสตร์
1/2559
นางสาวปิยนาถ สืบเสนาะ
เสนางคนิคม
( 26 )
ไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายภูริช หอมหวล
มัธยมตระการพืชผล
( 34 )
เสียง (1) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 30 )
เสียง (2) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 29 )
อัตราเร็วของเสียง (3) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 26 )
ความเข้มของเสียง (4) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 32 )
ความเข้มของเสียง (5) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 36 )
ความยาวของคลื่นเสียง ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 30 )
ความยาวของคลื่นเสียง (7) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
อนุชา ชาติวงศ์
ปทุมราชวงศา
( 27 )
สมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2559
จักรพันธ์ ประทุมธีป
ปทุมราชวงศา
( 28 )
การผลิตเกลือ NACI เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม. 6 (บูรณาการอาเซียน) วิทยาศาสตร์
1/2559
นางนราภรณ์ โคลงชัย
เดชอุดม
( 40 )
อิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายภูริช หอมหวล
มัธยมตระการพืชผล
( 40 )
การแยกสารเนื้อเดียว วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นางพิสมัย วงศ์ปัดสา
โรงเรียนพังเคนพิทยา
( 32 )
Electrochemical-Cell เคมี วิทยาศาสตร์
1/2559
น.ส.วิภาวดี บุดดา
บุณฑริกวิทยาคาร
( 35 )
การจำลองการสลายตัวของกัมตภาพรังสี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
ณปภัช บุญสมศรี
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 19 )
การแยกตัวประกอบพหุนาม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2559
สุดารัตน์ ชูคำ
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 23 )
เรื่อง คลื่นกล วิชาฟิสิกส์ ม.5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม.29 DLIT http://www.chanu.ac.th ิฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายทศวิทย์ เส้นเศษ
ชานุมานวิทยาคม
( 6 )
นายทศวิทย์ เส้นเศษ เรื่อง การสะท้อนหักเหของคลื่นกล วิชาฟิสิกส์ ม.5 DLIT 29 http://www.chanu.ac.th ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายทศวิทย์ เส้นเศษ
ชานุมานวิทยาคม
( 8 )
ติว O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ติว O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1/2559
นายอนุสรณ์ สุดสุข
เดชอุดม
( 7 )
ติว O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 วิทยาศาสตร์ ม.6 วิทยาศาสตร์
นายศุภชัย รวมกลาง
เขมราฐพิทยาคม
( 6 )
  จำนวนทั้งหมด : 174 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::