:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปรียานุช ใต้โพธิ์
ลืออำนาจวิทยาคม
( 469 )
มารยาทชาวพุทธ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน
วารินชำราบ
( 365 )
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอริยสัจ4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 307 )
การธนาคารหรือสถาบันการเงิน เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางสุชาวดี ลาวิลาศ
อำนาจเจริญ
( 328 )
เงินฝืด เงินเฟ้อ สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปณิตา ทางทอง
เขื่องในพิทยาคาร
( 430 )
ศาสนพิธี สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปณิตา ทางทอง
เขื่องในพิทยาคาร
( 291 )
สังคมศึกษา ติวO-Net(ม.3) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 451 )
พลเมืองดีตามหลักสังคมวิทยา พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 282 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(01) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 292 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(02) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 216 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(03) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 209 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(04) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 214 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(05) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 208 )
หน่วยที่6เรื่องกฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญา(ม3) สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 204 )
การเป็นพลเมืองดี สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 255 )
โครงสร้างสังคม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 231 )
สถาบันสังคม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 207 )
สถาบันสังคม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 193 )
ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 209 )
สถาบันในสังคมไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 248 )
ศาสนพิธี พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน
วารินชำราบ
( 242 )
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ส23101สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 173 )
ปัญหาในสังคมไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 197 )
รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย ม.1 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูสุจิตรา สารรัตน์
พนาศึกษา
( 190 )
หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายอนุศาสน์ ปัญญาดี
ม่วงสามสิบอัมพวัน
( 161 )
ความกตัญญูกตเวที แนะแนว สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางวัชรี ดาษดา
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 194 )
ระบบเศรษฐกิจ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศ
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 353 )
กฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูพริ้มเพรา กันยาสาย
มัธยมตระการพืชผล
( 262 )
ศาสนาน่ารู้ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายพิชัย ขำตา
หัวตะพานวิทยาคม
( 208 )
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปณิตา ทางทอง
เขื่องในพิทยาคาร
( 230 )
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 206 )
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตอนที่ 2) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 141 )
ภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวหทัยภัทร สังขวรรณ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 142 )
สถาบันทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 142 )
ทวีปอเมริการใต้ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวธัญญาภรณ์ คงเจริญ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 177 )
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวแจ่มละมัย โจระสา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 210 )
นิทานชาดก เรื่อง พระเวสสันดรชาดก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายธวัช เพชรพันธ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 120 )
การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายในชีวิตประจำวัน หน้าที่พลเมือง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
ว่าที่เอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 101 )
ภูมิปัญญาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายทศพล สังขวัน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 147 )
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
ครูหนูเพียร ปรุโปร่ง
นารีนุกูล
( 148 )
เครืื่องมือภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 188 )
พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางชวัลกร วัชรภูมิ
เอือดใหญ่พิทยา
( 162 )
ติว O-net ม.3 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
อภิสิทธิ์ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 178 )
ติว O-net ม.3 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
อภิสิทธิ์ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 147 )
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางอรัญญา หรุจันทร์
ตาลสุมพัฒนา
( 162 )
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางอรัญญา หรุจันทร์
ตาลสุมพัฒนา
( 135 )
มูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายอรรศจรรย์ เหล่ามา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 139 )
พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์
อ่างศิลา
( 144 )
เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายวันชัย หินผา
เอือดใหญ่พิทยา
( 153 )
ตลาดและประเภทของตลาด สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายทศพล ศรีนวล
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 120 )
อุปสงค์อุปทาน สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายทศพล ศรีนวล
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 130 )
สิทธิมนุษยชน สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายทศพล ศรีนวล
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 140 )
มารยาทไทย การไหว้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายธนากร ไตรษร
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 99 )
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ พุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวสุภาวดี บุสดี
ทุ่งศรีอุดม
( 145 )
ระบบสหกรณ์และการธนาคาร สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 133 )
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ตอน1) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 109 )
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ตอน1) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 81 )
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ตอน2) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 94 )
ขันธ์ 5 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
เฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
เชียงแก้ววิทยาคม
( 101 )
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัว หน้าที่พลเมือง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 92 )
ปกป้องเรา คุ้มครองเขา ด้วยสิทธิมนุษยชน สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายปราการ จรัณยานนท์
โขงเจียมวิทยาคม
( 110 )
อาเซียนกับสังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางจินตนา รูปใส
ลืออำนาจวิทยาคม
( 73 )
สภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 75 )
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 70 )
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 62 )
เครื่องมือภูมิศาสตร์และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 60 )
ประชาคมอาเซี่ยน อาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 71 )
อาชีพที่สำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส21101 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางอมลรชา ทองงอก
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 64 )
อุทกวิทยา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายฉลาด ธรรมวงศ์
มัธยมตระการพืชผล
( 76 )
การเลือกหัวข้อการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับประชาคมอาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
เพียงคำ สิมกันยา
ปทุมราชวงศา
( 40 )
ชาดก (ตอนที่ 1) สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายวรัญชัย บุญฤทธิ์
เดชอุดม
( 76 )
พุทธศาสนสุภาษิต สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายวรัญชัย บุญฤทธิ์
เดชอุดม
( 77 )
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายฉลาด ธรรมวงศ์
มัธยมตระการพืชผล
( 78 )
ติว O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 สังคมศึกษาฯ ม.6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางมาลัย อาจหาญ
เขมราฐพิทยาคม
( 41 )
  จำนวนทั้งหมด : 74 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::