:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปรียานุช ใต้โพธิ์
ลืออำนาจวิทยาคม
( 405 )
มารยาทชาวพุทธ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน
วารินชำราบ
( 311 )
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอริยสัจ4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 239 )
การธนาคารหรือสถาบันการเงิน เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางสุชาวดี ลาวิลาศ
อำนาจเจริญ
( 264 )
เงินฝืด เงินเฟ้อ สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปณิตา ทางทอง
เขื่องในพิทยาคาร
( 364 )
ศาสนพิธี สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปณิตา ทางทอง
เขื่องในพิทยาคาร
( 243 )
สังคมศึกษา ติวO-Net(ม.3) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 392 )
พลเมืองดีตามหลักสังคมวิทยา พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 220 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(01) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 246 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(02) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 167 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(03) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 165 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(04) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 168 )
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(05) ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 162 )
หน่วยที่6เรื่องกฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญา(ม3) สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 156 )
การเป็นพลเมืองดี สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 206 )
โครงสร้างสังคม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 182 )
สถาบันสังคม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 153 )
สถาบันสังคม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูปัญญพนต์ ค้ำชู
พนาศึกษา
( 142 )
ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 160 )
สถาบันในสังคมไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 191 )
ศาสนพิธี พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน
วารินชำราบ
( 185 )
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ส23101สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 121 )
ปัญหาในสังคมไทย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 148 )
รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย ม.1 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูสุจิตรา สารรัตน์
พนาศึกษา
( 144 )
หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายอนุศาสน์ ปัญญาดี
ม่วงสามสิบอัมพวัน
( 102 )
ความกตัญญูกตเวที แนะแนว สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางวัชรี ดาษดา
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 159 )
ระบบเศรษฐกิจ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศ
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 296 )
กฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
ครูพริ้มเพรา กันยาสาย
มัธยมตระการพืชผล
( 212 )
ศาสนาน่ารู้ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายพิชัย ขำตา
หัวตะพานวิทยาคม
( 156 )
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นางปณิตา ทางทอง
เขื่องในพิทยาคาร
( 179 )
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 156 )
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตอนที่ 2) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 92 )
ภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวหทัยภัทร สังขวรรณ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 99 )
สถาบันทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 92 )
ทวีปอเมริการใต้ สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวธัญญาภรณ์ คงเจริญ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 126 )
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวแจ่มละมัย โจระสา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 155 )
นิทานชาดก เรื่อง พระเวสสันดรชาดก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายธวัช เพชรพันธ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 76 )
การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายในชีวิตประจำวัน หน้าที่พลเมือง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
ว่าที่เอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 58 )
ภูมิปัญญาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายทศพล สังขวัน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 110 )
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
ครูหนูเพียร ปรุโปร่ง
นารีนุกูล
( 101 )
เครืื่องมือภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
ครูแก่นจันทร์ แสนทวีสุข
ปทุมพิทยาคม
( 144 )
พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางชวัลกร วัชรภูมิ
เอือดใหญ่พิทยา
( 117 )
ติว O-net ม.3 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
อภิสิทธิ์ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 132 )
ติว O-net ม.3 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
อภิสิทธิ์ แสงสว่าง
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 101 )
ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชีย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางอรัญญา หรุจันทร์
ตาลสุมพัฒนา
( 108 )
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางอรัญญา หรุจันทร์
ตาลสุมพัฒนา
( 83 )
มูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายอรรศจรรย์ เหล่ามา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 92 )
พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์
อ่างศิลา
( 95 )
เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายวันชัย หินผา
เอือดใหญ่พิทยา
( 110 )
ตลาดและประเภทของตลาด สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายทศพล ศรีนวล
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 68 )
อุปสงค์อุปทาน สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายทศพล ศรีนวล
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 86 )
สิทธิมนุษยชน สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2558
นายทศพล ศรีนวล
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 89 )
มารยาทไทย การไหว้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นายธนากร ไตรษร
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 62 )
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ พุทธศาสนา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวสุภาวดี บุสดี
ทุ่งศรีอุดม
( 100 )
ระบบสหกรณ์และการธนาคาร สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 95 )
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ตอน1) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 68 )
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ตอน1) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 55 )
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ตอน2) สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2/2558
นางพัชร์สินีย์ พรมโลก
เดชอุดม
( 56 )
ขันธ์ 5 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
เฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
เชียงแก้ววิทยาคม
( 48 )
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัว หน้าที่พลเมือง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 39 )
ปกป้องเรา คุ้มครองเขา ด้วยสิทธิมนุษยชน สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายปราการ จรัณยานนท์
โขงเจียมวิทยาคม
( 68 )
อาเซียนกับสังคมศึกษา สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางจินตนา รูปใส
ลืออำนาจวิทยาคม
( 35 )
สภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 31 )
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 20 )
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 15 )
เครื่องมือภูมิศาสตร์และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 18 )
ประชาคมอาเซี่ยน อาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางรุ่งทิวารักษ์ วุฒิเจริญกุล
เสนางคนิคม
( 28 )
อาชีพที่สำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส21101 สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นางอมลรชา ทองงอก
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 20 )
อุทกวิทยา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายฉลาด ธรรมวงศ์
มัธยมตระการพืชผล
( 30 )
การเลือกหัวข้อการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับประชาคมอาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
เพียงคำ สิมกันยา
ปทุมราชวงศา
( 9 )
ชาดก (ตอนที่ 1) สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายวรัญชัย บุญฤทธิ์
เดชอุดม
( 33 )
พุทธศาสนสุภาษิต สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายวรัญชัย บุญฤทธิ์
เดชอุดม
( 34 )
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1/2559
นายฉลาด ธรรมวงศ์
มัธยมตระการพืชผล
( 31 )
ติว O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 สังคมศึกษาฯ ม.6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางมาลัย อาจหาญ
เขมราฐพิทยาคม
( 2 )
  จำนวนทั้งหมด : 74 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::