:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> สุขศึกษา

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
ครูจรินทร์ทิพย์ ทองสิงห์
พนาศึกษา
( 292 )
ร่วมยุติความขัดเเย้งสู่ความรุนเเรง สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นางวัลลภา จิตถวิล
วารินชำราบ
( 231 )
ปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงได้เสมอ สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นางวัลลภา จิตถวิล
วารินชำราบ
( 311 )
การกระโดดซู้ตลูกบาสเกตบอล บาสเกตบอล สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นายอวยชัย โจระสา
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 202 )
การเสริฟลูกแบดมินตัน แบดมินตัน สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นายรพีภัทร ปาระเคน
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 193 )
ลีลาศ พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นายศิริพงษ์ พรรณเจริญ
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 207 )
การลีลาศ พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นายกฤษิกร แฝงเพ็ชร
หัวตะพานวิทยาคม
( 198 )
ทักษะการส่งลูกบอลรูปแบบต่างๆในกีฬาแฮนด์บอล พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นายวุฒินันท์ พะสียา
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 226 )
ตะกร้อ พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นายอุทัย พุทธรัตน์
เขื่องในพิทยาคาร
( 352 )
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
2/2558
นายธวัชชัย สายใจ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 112 )
ทักษะการรับและการส่งลูกกีฬาฟุตซอล พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2558
นายศิริเทพ จำเริญ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 107 )
ยุงลาย สถานการณ์โรคปัจจุบัน สุขศึกษาพลศึกษา
2/2558
ครูอุบลวรรณ บัวขาว
ปทุมพิทยาคม
( 120 )
ปิงปอง พละศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
2/2558
นายคูณ ศรีเมือง
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 141 )
การเต้นลีลาศ พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
นายภิญโญ ทองไข
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 87 )
ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลกีฬาฟุตซอล พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
2/2558
นายศิริเทพ จำเริญ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 88 )
ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
2/2558
นายภาณุวัฒน์ ทะไกรราช
เสนางคนิคม
( 1328 )
ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
นายส่งเสริม มณีใสย
ลืออำนาจวิทยาคม
( 46 )
โรคที่มากับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ23101 สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2559
นางนุชจรี ใจเกิ้อ
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 37 )
อาหารที่เหมาะสมกับวัย สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
1/2559
นายธวัชชัย มุขสมบัติ
วิจิตราพิทยา
( 57 )
การประเมินภาวการณ์เจริญเติบโตทางด้านร่างกาย สุขศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา
นางพิสมัย ปุรินันต์
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
( 57 )
  จำนวนทั้งหมด : 20 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::