การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ห้องเรียนคุณภาพเพื่อการพัฒนาครู พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

       
My classroom ( 599 )
เรื่อง : ความยาวของคลื่นเสียง (7) (33 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : สัปดาห์ (42 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : นายทศวิทย์ เส้นเศษ เรื่อง การสะท้อนหักเหของคลื่นกล วิชาฟิสิกส์ ม.5 DLIT 29 http://www.chanu.ac.th (14 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ภาษาอังกฤษ ม.6 (216 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ประเภทของเครื่องดนตรีสากล (190 )
วิชา : ดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : เรื่องการประกอบผลิตภัณฑ์ ชั้น ม.3 (89 )
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-net ม.3 (110 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ศาสนพิธี (192 )
วิชา : พระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : การสร้างไวนิลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (35 )
วิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ    วันเวลา : 13 ก.ย.2558 [14:11:22]    เยี่ยมชม : 174
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย DLIT
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร    วันเวลา : 16 ต.ค.2558 [09:44:10]    เยี่ยมชม : 183
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT วันที่สอง เช้า
โรงเรียน : นารีนุกูล    วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:12:54]    เยี่ยมชม : 191
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม    วันเวลา : 13 ส.ค.2558 [17:26:10]    เยี่ยมชม : 212
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กีฬาประเพณี นารี - เบ็ญจะมะ 2557 เชียร์หลีดเดอร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียน : นารีนุกูล    วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:41:12]    เยี่ยมชม : 201
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีม่วง นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล    วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:56:46]    เยี่ยมชม : 115
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร    วันเวลา : 13 ส.ค.2559 [12:56:41]    เยี่ยมชม : 31
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น 2016 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล    วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:10:26]    เยี่ยมชม : 2
ดูเพิ่มเติม..
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 498 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 338 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 339 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 321 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 455 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 335 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 338 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 331 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 34 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 253 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
  วิธีใช้โปรแกรมถ่ายทอดสด Wirecast
  บันทึกการอบรม Using Moodle with Google Apps for Learning in Digital Age..(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
  การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
  การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
  แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
  ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
เพลงมาร์ช สพม.29
เว็บไซต์โรงเรียนนำร่อง
โครงการ DLIT สพม.29
เบ็ญจะมะมหาราช
นารีนุกูล
ศรีปทุมพิทยาคาร
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
สำโรงวิทยาคาร
วารินชำราบ
ศรีเมืองวิทยาคาร
ลือคำหาญวารินชำราบ
หกสิบพรรษาวิทยาคม
อุบลราชธานี
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
น้ำยืนวิทยา
นาจะหลวย
เดชอุดม
เขมราฐพิทยาคม
มัธยมตระการพืชผล
ม่วงสามสิบอัมพวัน
เขื่องในพิทยาคาร
อำนาจเจริญ
หัวตะพานวิทยาคม
เสนางคนิคม
ปทุมราชวงศา
พนาศึกษา
ลืออำนาจวิทยาคม
ชานุมานวิทยาคม
บุณฑริกวิทยาคาร
ปทุมพิทยาคม
เว็บไซต์โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนในฝัน ( DLIT สพม.29 )
วิจิตราพิทยา
สหธาตุศึกษา

คึมใหญ่วิทยา

นาเวียงจุลดิศวิทยา

มัธยมแมด

ตาลสุมพัฒนา

เชียงแก้ววิทยาคม

สว่างวีระวงศ์

ดอนมดแดงวิทยาคม

เอือดใหญ่พิทยา

ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

ทุ่งศรีอุดม

ดงสว่างวิทยา

โดมประดิษฐ์วิทยา

นาโพธิ์วิทยา

โนนกุงวิทยาคม

โขงเจียมวิทยาคม

ไผ่ใหญ่ศึกษา

ศรีคูณวิทยบัลลังค์

นาส่วงวิทยา

อ่างศิลา

นารีนุกูล2

ห้วยขะยุงวิทยา

อำนาจเจริญวิทยาคม

กุดข้าวปุ้นวิทยา

โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
:
7
เมื่อวานนี้
:
32
เดือนนี้
:
990
เดือนที่ผ่านมา
:
906
ปีนี้
:
2,913
ปีที่ผ่านมา
:
22,147
เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558

 

 

 


สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ : 7 เมื่อวานนี้ : 32 เดือนนี้ : 990 เดือนที่ผ่านมา : 906 ปีนี้ : 2,913 ปีที่ผ่านมา : 22,147
:
เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
 

แบบรายงานการวางแผน
ดำเนินการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
สพม.29

 • รายงานผลการดำเนินงาน
  ตามโครงการการจัดการ
  ศึกษาทางไกลผ่านเทค
  โนโลยีสารสนเทศ
  (DLIT) สพม.29
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  ตามโครงการยกระดับผล
  การทดสอบทางการศึกษา
  ระดับชาติ (Onet) สพม.29
 • สรุปแบบนิเทศ ติดตาม การ
  ดำเนินงาน DLIT สพม.29
 •  
  แบบสรุปแบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT สพม.29
 •  
  รูปแบบที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
     
     
     
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
     :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::