เปิดตัวโครงการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ผ่านสื่อ DLIT สพม.29
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
Jssor Slider
 หน้าหลัก >>  คลังสื่อการสอน (21)
วิทยาศาสตร์ (5)
คณิตศาสตร์ (8)
ภาษาไทย (1)
ภาษาต่างประเทศ (2)
สังคมศึกษา ฯ (4)
สุขศึกษาพลศึกษา (1)
ศิลปะ (0)
การงานอาชีพ ฯ (0)
ติว O-Net ม.3 (455)
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ร่วมยุติความขัดเเย้งสู่ความรุนเเรง (229)
วิชา : สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
คำกล่าวทักทาย และคำกล่าวลา (258)
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง Directions (305)
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
งาน (230)
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
 
  คลังสื่อ : ไฟล์ PowerPoint
เรื่อง : การสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ (26)
ชั้น : ม.4 วิชา : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : การเขียนย่อความ (347)
ชั้น : ม.2 วิชา : ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
เรื่อง : มารยาทชาวพุทธ (295)
ชั้น : ม.2 วิชา : สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง : กฏของโอห์ม (232)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ชุดการสอน เรื่อง ความต่างศักย์ กระแส ความต้านทาน (245)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ชุดการสอน เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี (270)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
  คลังสื่อ : ไฟล์แฟลช
  คลังสื่อ : ไฟล์เอกสาร Word
เรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด (641)
ชั้น : ม.3 วิชา : สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธี (356)
ชั้น : ม.3 วิชา : สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง งานและกำลัง (420)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 1 ความหมายเลขยกกำลัง (215)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 2 การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (172)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 3 การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม (173)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 4 การหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (178)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 6 สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง (236)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 9 ดอกเบี้ยทบต้น (170)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 10 คิดเป็นล้านล้าน (210)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
  คลังสื่อ : คลังสื่อการสอนเว็บไซต์ออนไลน์
ลำดับที่
เรื่อง ครูผู้สอน โรงเรียน URL สื่อ
1
การสร้างเว็บไซต์ด้วย GoogleSite นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี http://bit.ly/apivat60
2
เว็บไซต์คุณครูวรยุทธ จันทร์กอง นายวรยุทธ จันทร์กอง ชานุมานวิทยาคม http://worrayut-compit.rhcloud.com/
3
ห้อง E - Classroom ครูวิทธวัช พลอาวุธ นายวิทธวัช พลอาวุธ กุดข้าวปุ้นวิทยา https://sites.google.com/site/kruyoddoy/
4
ห้อง E - Classroom ครูกิตติชัย อรจุล นายกิตติชัย อรจุล กุดข้าวปุ้นวิทยา https://sites.google.com/site/tsackkp/home
5
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 นายเจษฎา ศิริโภค ปทุมราชวงศา http://gg.gg/dlitubon
6
เว็บไซต์ครูวีระยุทธ นายวีระยุทธ ไตรยมูล โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kru-yut-pp/
7
เรียนภาษาไทยกับครูยุวดี ครูยุวดี หาดี ตาลสุมพัฒนา http://gg.gg/Kruyuwadee07
8
โดเมนเนม นายวรยุทธ จันทร์กอง ชานุมานวิทยาคม http://gg.gg/3xf4i
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวโสภา ขันทวิชัย อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/krusopapa/
10
ประวัติศาสตร์สากล นางวิรัชชดา นาดี อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/wiratchada58/home
11
อาเซียนศึกษา นางศิริกานดา วงศ์สามารถ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/sirikandavong/home
12
ทัศนศิลป์ นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/kanyapatkharaphun/home
13
สุขศึกษา นายตรีปักกัน มูลจันดา อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/teepakkan1985/home
14
การใช้ภาษาพื่อการสื่อสาร นางจันทิมา สุขสำราญ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/krupimjun/
15
คำไทยแท้ นางสุดเขตร ศรีวะรมย์ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/sriwarom48/
16
ฟิสิกส์ 5 เรื่อง ของไหล นางพัชราภรณ์ ทองบ่อ วิจิตราพิทยา https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/web-sid-wicha-fisiks-m-6/
17
การออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ลือคำหาญวารินชำราบ http://gg.gg/lu-cms
 
     
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::