:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> คลังสื่อการสอน : ประเภท Website 
ลำดับที่
เรื่อง ครูผู้สอน โรงเรียน URL สื่อ
1
การสร้างเว็บไซต์ด้วย GoogleSite นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี http://bit.ly/apivat60
2
เว็บไซต์คุณครูวรยุทธ จันทร์กอง นายวรยุทธ จันทร์กอง ชานุมานวิทยาคม http://worrayut-compit.rhcloud.com/
3
ห้อง E - Classroom ครูวิทธวัช พลอาวุธ นายวิทธวัช พลอาวุธ กุดข้าวปุ้นวิทยา https://sites.google.com/site/kruyoddoy/
4
ห้อง E - Classroom ครูกิตติชัย อรจุล นายกิตติชัย อรจุล กุดข้าวปุ้นวิทยา https://sites.google.com/site/tsackkp/home
5
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 นายเจษฎา ศิริโภค ปทุมราชวงศา http://gg.gg/dlitubon
6
เว็บไซต์ครูวีระยุทธ นายวีระยุทธ ไตรยมูล โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kru-yut-pp/
7
เรียนภาษาไทยกับครูยุวดี ครูยุวดี หาดี ตาลสุมพัฒนา http://gg.gg/Kruyuwadee07
8
โดเมนเนม นายวรยุทธ จันทร์กอง ชานุมานวิทยาคม http://gg.gg/3xf4i
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวโสภา ขันทวิชัย อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/krusopapa/
10
ประวัติศาสตร์สากล นางวิรัชชดา นาดี อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/wiratchada58/home
11
อาเซียนศึกษา นางศิริกานดา วงศ์สามารถ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/sirikandavong/home
12
ทัศนศิลป์ นางกัญญาภัทร ฆารพันธ์ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/kanyapatkharaphun/home
13
สุขศึกษา นายตรีปักกัน มูลจันดา อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/teepakkan1985/home
14
การใช้ภาษาพื่อการสื่อสาร นางจันทิมา สุขสำราญ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/krupimjun/
15
คำไทยแท้ นางสุดเขตร ศรีวะรมย์ อำนาจเจริญวิทยาคม https://sites.google.com/site/sriwarom48/
16
ฟิสิกส์ 5 เรื่อง ของไหล นางพัชราภรณ์ ทองบ่อ วิจิตราพิทยา https://sites.google.com/a/g.dlit.ac.th/web-sid-wicha-fisiks-m-6/
17
การออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ลือคำหาญวารินชำราบ http://gg.gg/lu-cms
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::